امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

آموزش مهارتهاي زندگي

قشنگ مامان مهارتهاي زندگي يكي از مسايلي است كه درمدارس با بچه ها كار ميكنند. اولين موضوع جهت مهارتهاي زندگي وظايف فرزندان نسبت به پدرومادر است. شمابايد دراين مورد تحقيق كني. چون كتاب دراين خصوص نداشتيم باهم از اينترنت كمك گرفتيم. شما بايد بعدازجمع آوري مطالب آنهارو دراين برگه تنظيم وبه مدرسه ببري.   ...
30 مهر 1393

نقاشي قهركردن

عزيزدلم چند روز پيش شما كاربدي كردي ومن عصباني شدم وشمارودعواكردم. شماهم توقع نداشتي وباقهر رفتي تواتاقت باصداي بلند شروع به گريه كردي تا من بيام سراغت من هم تحويل نميگرفتم. تا اينكه چند دقيقه اي ساكت شدي ... بعد اين نقاشي رو براي من كشيدي وباعصبانيت گذاشتي روميزم ورفتي. مونده بودم بخندم يا... خلاصه باكلي ادا بعداز معذرت خواهي آشتي كرديم. امان ازدست شما ...
29 مهر 1393

جلسه اولياء

گل پسر امروز درمدرسه شماجلسه بود. من ساعت10 ازاداره رفتم اونجا... خانمتون كلي ازشما تعريف كرد. ديكته امروز روبدون غلط نوشته بودي... خانم نساج گفتند فقط 4نفر بدون اشكال بودند. كلي هم بخاطر صدمه ديدن شما معذرت خواهي كردند. راستي عكسهاي روز اول مدرسه را هم تحويل گرفتم. هميشه موفق وسربلند باشي. ...
29 مهر 1393

گلدون هاي امير

نازنين گلدونهايي كه خريديم رشد كردند. شما هر روزبه اونهاسرميزني. البته براي آب دادنشون تنبلي ميكني... ديروز باهم گلدونشون روعوض كرديم چون خيلي كوچولو شده بودند. ...
29 مهر 1393

كلاس روباتيك

پسرباهوش شما سه ساعت درهفته آموزش رباتيك داري خيلي علاقمندانه پيش ميره اولين كار شما كيف لوازم رباتيك ستاره امير وقتي مياي خونه كلي پيچهاروبازوبسته ميكني... قراره آخردوره يك ماشين بسازي كه با باتري راه بره. آقاي مهندس دوستت دارم. ...
29 مهر 1393

خرگوش مامان

پسر نازم مامان يك خرگوش كوچولو داره كه كادوي تولدشه شما خيلي بهش حسادت ميكني هروقت مياي روتخت من اونو پرت ميكني پايين... چندبارهم گفتي مگه بچه شدي،بزارش بالاي كمد من خلاصه تا اين خرگوشي بيچاره رو تكه پاره نكني ول كن نيستي...   ...
28 مهر 1393

نگراني ماماني وبقيه

عزيزدلم وقتي عكس شماروفرستادم دايي ببينه ... خاله هاهم متوجه شدند وهمه زنگ زدند كه چي شده ... ماماني حسلابي نگران شد. چند روزهم ميشه كه اونجا نرفتي... خلاصه بين گروه خانمها بحث داغي درخصوص برخورد بامدرسه ونياز به تذكر انجام شد خلاصه حسابي همه نظر وپيشنهاد دادند. ...
28 مهر 1393

صدمه ديدن امير

چشم بد از تودور بشه الهي... شما ديروز ازمدرسه اومدي وگفتي زنگ تفريح خوردي زمين وقتي لباست روزدي بالا خيلي هول كردم خوشبختانه زخم خيلي عميقي نبود ولي شماترسيده بودي دوستات گفته بودند بري دكتر...تاشب هي ميگفتي عكس بگير براي دايي بفرست تابرام داروبده منم كمي روغن ماليدم وقرص سرماخوردگي دادم... امروز صبح زنگ زدم مدرسه وبامديرتون آقاي نادري صحبت كردم گرچه قبول نميكرد ولي قول دادبررسي كنه وكنار درختها كه عامل زخمي شدن شمابود رودرست كنند تابچه ديگه اي آسيب نبينه. نيم ساعت بعدتماس من ازمدرسه زنگ زدند ومعذرت خواهي كردند. مديرت زخم روي سينه شماروديده بود. خلاصه باباجون هم كه اومده بودمدرسه براي گرفتن عكسها كلي ازاون...
27 مهر 1393

گردو پاك كردن

نازنينم روز جمعه رفتيم خونه ماماني ديديم دارند گردو پوست ميكنند.شما هم رفتي كمك چه كمكي؟ نصفيش كه پودر ميشد.بقيه هم دور اتاق پرتاب ميشد. خلاصه باكلي كلك شماروازپاي گردو شكستن بلند كردم. خيلي بلا شدي.اصلا به حرف من گوش نميدي...   ...
27 مهر 1393

سرزمين عجايب

پسرشيطون خاله هانيه ميخواست بهار روببره سرزمين عجايب به من زنگ زد چون باباجون نبود قبول نكردم. ولي اون اصرار كرد ...من هم كه ديدم شمارو براي روز كودك بخاطر بدقولي بابا جايي نبردم به بابازنگ زدم وباهم رفتيم خيلي خوش گذشت حسابي بازي كردي وژتون جمع كردي... دست خاله درد نكنه باني خير شد. ...
27 مهر 1393