امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

زلزله ی مشهد

پسرخوبم امسال درایام عید مشهد لرزید.چهارشنبه بود وساعت حدود۱۱ ... گرچه مرکز زلزله فریمان بود ولی چند روزی همه با دلهره سپری کردند... این زلزله برای ما یادآور این بود که قدر یکدیگر روبیشتر بدونیم وشاید ثانیه ای بعد پیش هم نباشیم... ...
22 فروردين 1396

حرم امام رضا ع وفوتبال

عزیزم مابا مامانی رفتیم حرم ولی تواینقدر غر زدی که بازی فینال فوتباله وباید اونو ببینی که مجبور سدم بدون اینکه برای نماز بمونیم تنهابا انوبوس توی بارونها برگشتیم وتازه توراه پشیمون شدی که برگردیم حرم😉  
2 فروردين 1396
1