امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

مسافرت

عزیز دلم ما دراوایل شهریور با عزیزجون وپدرجون وعمه هارفتیم شمال خیلی خوب بود فقط من کمرم گرفت ومجبور شدیم زودتر برگردی
27 مهر 1397
1