امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

درگيريهاي مامان

نازنينم امسال حسابي خودم رو درگيركردم. درسهاي شما سنگين شده ومدام بايد تحقيق كني....كنم درس ودانشگاهم كه تمام اخر هفته منو پركرده... بخصوص كه بايد بخاطر شمابايد در رفت وآمدباشم وخستگي راه امانم روبريده... امسال خيلي بازيگوش شدي ومنو اذيت ميكني هرباركه رفتم پيش معلمت گله كنم آنقدر ازشما تعريف كرده كه.... براي مامان دعا كن. دوستت دارم آرامش زندگي   ...
27 آبان 1394
1